Find a Product

Go

Find a Content

Go

The LOCAL TROPHY, our Traditional Thai Classical Style Collection

ถ้วยรางวัลสำหรับมอบในการแข่งขันต่างๆและงานอีเว้นท์ ทั้งระดับภายในองค์กรและระดับประเทศ อาทิ ถ้วยรางวัลพระราชทาน,
ถ้วยรางวัลไทย, ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่, ถ้วยรางวัลประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, ถ้วยรางวัลขนาดเล็ก,ถ้วยรางวัลกอล์ฟ, ถ้วยรางวัลโบว์ลิ่ง, ถ้วยรางวัลฟุตบอล, ถ้วยรางวัลเทนนิส เป็นต้น

Local Trophy
code size prize
PW07A H. 7.5in -
PW07B H. 7in -
PW07C H. 6in -
PW07D H. 5in -
PW07E H. 4in -

ถ้วยพระราชทาน, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, ถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา (ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)

Local Trophy
code size prize
PW08A H. 9in -
PW08B H. 8in -
PW08C H. 7in -
PW08D H. 6in -
PW08E H. 5in -

ถ้วยพระราชทาน, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, ถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา (ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)

Local Trophy
code size prize
PW09A H. 12.5in -
PW09B H. 11in -
PW09C H. 9.5in -
PW09D H. 8in -
PW09E H. 7.5in -

ถ้วยพระราชทาน, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, ถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา (ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)

Local Trophy
code size prize
PW10A H. 14.5in -
PW10B H. 12.5in -
PW10C H. 10.5in -
PW10D H. 9 in -
PW10E H. 8.5in -

Idea For : ถ้วยพระราชทาน, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, ถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา (ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)

Local Trophy
code size prize
PW11A H. 9in -
PW11B H. 7.5in -
PW11C H. 6.5in -
PW11D H. 5in -
PW11E H. 4.5in -

ถ้วยพระราชทาน, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, ถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา (ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)

Local Trophy
code size prize
PW12A H. 10in -
PW12B H. 9in -
PW12C H. 8in -
PW12D H. 7in -
PW12E H. 6in -

ถ้วยพระราชทาน, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, ถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา (ขนาดความสูงยังไม่รวมฐาน)